Skip to main content

Full text of "Dissertationem historico-litterariam de Speculo regali publicæ censuræ submittit Johannes Finnæus"

See other formats


r 
DISSERTATIONEM 

HISTORICO - LITTERARIAM 

DE 

SPECULO REGALI 

PUBLICflE CENSURiE SUBMITTIT 

JOHANNES FINN.EUS 

PARTES DEFENDENTIS OBIBIT 
op TIMiE SPEI ET 1NDOLIS ADOLESCENS 

HILARIUS SALHOLT 
A Typis L. N. SVARII. IMPRIMATUR 

C. HOPvREBOW. Excellentiffimo & Ulufti iffimo Heroi 

DOMINO 

OTTONI TOTT, 

Eqviti Ordinis Elephantini, 

S.R»M. inConfilio San&iori Confiliario incimo, 
Supremo Cancellarise Danicae Secretario, 
Generali Ecclefiarum per utrumque 

Regnum Infpeftori, 

Collegii dc curfu Evangelii promovendo &Socictatis 

Regiae fcientiarum Pnefidi, 

Univerfitatis Regiie Havnienfis Patrono, 

Mcoqvc 

Msecenati indulgentiffimd* 

TlBT Univerfitatis Patrono 3 meoqvc 
Maecenati indulgentiffimo , reddenda 
erat ratio meorum ihidibrum, qvi- 
bus favoris TUI aura benigniffime 

afpi* afpiravit. Pcrmitte igitur gratiofus, 
ut EXCELLENTISSIMO TUO NO- 
MINE infigniatur qvaliscunqve hifto 
ria libri qvi T U I S aufpiciis pro- 
mulgandus erat. Hoc potiffimum in 
votis habet 

EXCELLENTISSIMI TUI NOMINIS 

"*"'i**'r ; > . f^ T^Tjf ^^lJi^Ec *• j j v •vMHwU '*^*^J^B5^* , **3^^Ww*i*^'*y i ?'**i 'Ljl*Mjuy f 1 *• ■ *• " V.. ftibjecliffimus ferrus, 

JOHANNES FINNJEUS » • I 

i qvi titiqvam £etus ingenii humani setcmiTatem me* 
reantur, erunt certe illi, qvi antiqvitate vcnemndi, 
niateria utiles, fcopo fublimes, exfecutione pcrfe&ionem 
arrigerunt. Horum autem cognitio> tanto pluris noftrum 
; inrercrir, qvanto propius ad nos perrinenr, fiqvidem a 
Majoribus hxrediraris inftar nobis reli£hc (i), virrurera 
fimul corum & cognirionem opinione majorcm ibi con- 
templari qveamusj fi documcnrum fit qvod Septentrionis 
laudes veras (2) confirmet, & nimias excufct ; qvod hi- 
•ftoriolis & fcntentiis aculeatis interfperfum , char'afteres> 
mores, & Ceremonias majorum, jucunda rerum varietate 
temperet; qvodnos in adytaRegum anrc fcxcenros annos 
'degcnrium inrroducar, qvod vivcndigcncraaRegefcepmi- 
cho ad rui*icolamusqvefparigeruiiidcpingat; &ut omnia 

A fimul (0 $atriotijTc tflfFuer 3^^ 216 SBIab ©. 105 feqq, 

(a) Ibid & Efprit d«s Loix Livr. 14 Chap. 2. Livr, 17. 
Chap. 5^ fimul comprehendam, qvo nihil tn tvta civfiqvitatt toagit 
tnomentofum exjlat (3). Si is qvem defcripli liber origi- 
nem praeterea debcat aecari omnium rudiflirrue (/}.)> omnc 
fcrct punttum, & talis legenti oborietur infperata lactiria> 
<jvalis naufrago unam vcl alteram tabulam in lirtorc repo 
rienti vcl colono hardum lupo eripienti (j), Hic ipfe 
liber cft SPECULUM REGALE (6) qvi propcdiein 
prodibit cura Virorum Eruditiffimorum & ab orbc littc- 
rato magnis dudum & promeritis laudibus ornaferum» 
Cumqve nonnulla hiftoriam hujus libri (peftantia mihi 
obviam facta fint, nihil hac matcria dignius mihi vifum, 
cjvod pro itipendio, qvo fruor, tra&etur * ita lcges iimul 
obfervo Fundatoris, & Societati Jnvifibili addiitum, ac 
debeo, animum oftendo. (3) Ita folid ifllme judicnvit immortnlis SNEDORF, pra> 
propere defunclus mcusqne defideiatifTirmus Patronus» 

^afviotijlc SitjfucV l. cit. p. ns. 

(4) $0M0tifE tiljf. ibid. ©* 108. Leilmitii Prsf. nd 
Script. Bntnfuicevf. & dtfertiflinie SgoffWt ©UlcitlMtf ilt 

i)ic @cfcf;idjtc] ic. uott Ci-amet* 3 £1> @. 21 fcqq* 

Edit 2. Nec admodum muho poft Canonici Linco* 
pienies fe confitebantur idiotas ti 3 pufioncs , fc? omnia 
fcptentrionis Capitula minimo atiorum clericornm rim 
ccqvales in fcicntia. citante Dalin Hift. Svec. Tonn 2* 
cop. 15. §. 17/ { 

(5) Hor. Epod.a. 

(6) Encomia Speculi Rcgnlis plura ftint, qv£ colligere noli 

efi: hu>us loci, nec eorum multitudo liic maximi iefti* 
manda forer, ubi nomina Torfai, Grammii^ Ra* 
mi, Snedorfii, ca^tcrorum elucent. Utinam liic no- 
minare poflem Artig r i m um J na VVi dalintim , 
qvod & poflum, nam reprehenfionem in Commcntnrio 
de Islandia tbl. 16. 17. 45. a mala? notse excmplari 
feducto fa3am, ( poftea in fycciminc de Islandia mutavir. %b &! c& 3 Spenilnm Regnle eft liber fcriptus a Miniftro qvo* 
tlam Regio primi ordinis inNorvcgia (7), velut inftruttio 
yitqe nobili*utn> in ufum uniei iui filii. Prologus qvatuor 
partes promirrir, de qvatuor vira? generibus, Mercatoriiin^ 
Airi(v> C/eri & Rurkolcinwh qvarum duse tantum priores 
fuperfunt (8), rcliqvaj fi unquam confcriptse, intercidere. 
iPrima pars continer mores & prudentiam mercatorum, 
sorumqvc rcqvifita> Aftronomiam tofa nautica nondutn 
invcnta nccefFariam^ defcriptionem ventorum (9) &tem* 
peftatum ftylo gentium orientalium more admodum fu> 
blimi (io)* defcriptioncm Hibernise, Islandiee & Gron- 

A 2 landiae 

'-- - - - ... — I.-. • ■ . ...... 

(7) Minus igltufr ie&e tvibttitur Sverreri aut alii Norvegias 
Regi. IVormii Epift* Tom. 1» p. 199* Tvrfat 

■ Grotilatid Aiitiqv. pi^i» Ar n gri m i Spccim. Hijloric. 

lslaiid. p.m. hecforfan rectius Sophis tribuitur in 
Commctitar. de hlatid fol. 17. 

(8) Conrnmum ftatuit p it top p i 6 tt 9?0t*$C§ Sfctfttr* 

lige £iftovic 1 £>ccl t gotrtl* & poftea a £>ccl gortaL 

unicum tanttfrh exfcriptumexiftere arbitratus eft, cum 
tamen Bibliorheca Mfigna?ana plus ^vam vigiliti codi- 
cum frngmenta exnibeat» 

(9) Conf. Amici& Fautoris aftumatiffimi Erici Tractan 
de Pcregrinat Septentr, p, 33. 

(10) Scio pleroscjve fore quibus hoC diCeiidi genus non pla* 
cebit, utpote Allegoriis, Profopopoeia & Metaphoris 
rcplerum» Sed nec hse defcripriones admodum prolixa? 
funt, nec in toto opere prrcter tres fereiiitatis^ tem* 
feftatum & fapientia occurunt. Qyid ? qvod perfpica* 
tiffimus Dn.Batreux Profopoeiam fplendidiffimum vocat 
tloqvcntia ornamcntmiK Et qvis cjv&fo ignotat ar- 
tilicia Platonis, Addifonii, plurium 111 Allegoriis? D* 

terape» 4 ^ Mfe landLx mirabilium, cui pramiittirur apologia libri cnjuj» 
dam de mirabilibus Indiae (n), cum iis seqvc mirabilia 
Norvegia? comparando, eurfum fc: pcr xylofoleas (12], 
vim petrificam paludis Biarkadalenfis (1 3), &noctcs dics- tempeftatibus etiam in Speculo Regali idea: dantur, 
qvas ex communi Cnm illo nntura: fonte hnufcrunt 
IHomeius, Viigilius, Ovidius cx Milron. Qvnmvis e 
contrario non lir diffimulnnduin, numerum in bis de- 
fcriprionibus, JuxuYiare &mucronem Senecfcpugnato- 
rium ac concervationem confonantium fiepius occurre- 
re^ interdum tnmen per combinationem vocum mitigari. 

l) Non eft qvod miremur Autiqvos dromedarios nutfnnile 
quid pro draconibus venditatfe, fi recenriores draconem 
pro puero fumfere. Datin Hifi Svec. Tom. 2 Pn*t\ In- 
terim multa ad artem criticam pha^nomenGmm natu- 
vx ex more fuo elegantiiTima adfert Gr amvi i u s AcL 
Soc. Reg. Scient. Havn.Tom. 3. p. 376 Iq. 3 8 1- Sed 
air ad dmcones redeam, Ctcfias Medicus Artaxerxis 
Mnemonis, de illis ex autopfia tefcit, qvem No«ho- 
JuSy /Eliantts, Plinius y Solinus, carteri, bona 
fide exfcripferunt. Photii Biblioth. No. 3.72. Fabri* 
cii Bibliotb.GrccccclAbr.2» c. 25. §♦ i"6. Qvos Cte.fi a$ 
Grypbes nppellnt, Agat art bidi funt ferpentes % Fc * 
fiivo firuthiones, Reccntioribivs draconcs. 

(jll) i ra vocem @Fi&C CeJeb. Torf \tus latine reddit, aliat 
autcm illi venit : foleoz lignecc, trabs panda, vebuuhnn 
trabium, trabale pedum vebicuhim , fubjcctce plamis ta- 
biilcc, affcrcs pandi, curvcc folece, trabes%gnea foleis fub- 
ditct pp. Tanta fe orTert difricultas etiam in notiffimis 
vocabulis latine reddendis. C*teYum conf. Pon< 
to p p i t> . SJovg. 9Jat. Tom. 1. p. 47. Tom. %> 
P-433- 

(13) m dubium vocat Pontoppidan 1. cit. Tom 1. p. 
142 ubi hunc libruin miwus rccle Speculum moraU 

■appcllat» *h 2ft d# 5 

«jve plures fimul continuas (14). Hiberniae dcfcriptio 
maximam parrem fabulofa eft, dc felicitate cx\i & foli 
(15), de terra? fanftitate tamqvod ad immunitarem ab ani- 
malibus venenoiis (i6)> qvam mulritudincm San&orurn, 
indigenarum (l7)>. de lacuvi petrifica gaudente (18) > 

A 3 fontn 

■i ' ■ 1 ' " . 11.1' " ■ ■ n 1 '■■ i »«* > " f '■ 1 ' ■ • " '- 

appellat. Incomparabih's aut-em Strtitn plane riegat 

in ©0nbm0r^95'Cjf"rtodfe Tom. 2. p.365. Uterqveamy- 
fliuk.uin fubfHtuunt. 

(14) conf. Adam. B r emenf dc Situ Dan. cap. 105 al. 
246. Corneri Chron. in Eccardi Hifl. tticd. avi 
P.. 472 Qvam parum, cognovere perfpicacilfimos 
Norvcgos? 

(15) conf. Solinuttt) Bedam & omnes fcre hujus ex- 
fcriptores Hiftoricos antiqvos. Anglia?. , 

(16) Vix datur terra ubi de qvoqvam territorio tale para- 
doxon non narretur. De Hibernia omnes fcriptores ve- 
tcres confentiunt- vid, not. prxced» 

(17) Igttorantia & ejus fetus Superfritio numerum San£lo- 
ruin. admodum augent, in terraprsfertim, cujus rr.ores 
Hibernisc inftar a Crtff»^«.o in Britannia paiTim de- 
fcribuntur, ad hunc etiam numerum diminuendum 
Launoius vix reqvireretur alter. 

(ig) Hoc naturac phamomenon haud ita pridem fcrutflto- 
rem naclum eft Dn. Jac. Simonem in J?bilofopbicnl 
Tranfaclion^ No. 38. Art. g. 1746 fq. conf. Giraldi 
Silveftr, Topograpb. Hibcrn. p. 718. in Collect. 
Script. Anglic. Camcleni. Raii 11 1 p h i Higbdeni Poly- 
chronic. p. 184. in Collcct. Sciipt. Brirann. Th. Gak's. 
Autlior Chronici Brotntono attributi in CoUed» 
Script. Vcter. Angl. Seldtni f. Twyfden col. 1078 qvi 
etiam alium locuui petiificum annotat. 6; m 

fontibus albo & nigro colorc tingentibus (19), cfe inful* 
fananteperiodica, deinfulain qvanemo putrefcit (20), de> 
infula viventium (21), de Purgatorio S, Patricii (22', de> 

hoinine fylveftri jubaca^), de coemQtejria c|vad femina^ 

m ■ ' ' ' .. . ... ■ >. ' -; ■ i ■ ■ ^ 

(15) Priorem in Momonia, pofteriorem in Ultonia fratuit 
Siheft . Gira ld K 1 oc. cit, Libr. 2.. cop. 7, E jus-. 
qve fi"ii exfcriptores, High denus loc. cit. p. 183. & 
Bromton col. 1077. Ftfminarum & virorum fene-». 
icentium ad fontem nigriftcantem freqventiam jocofe» 
fatis n.otat Giraldus. Qyi de fontibus injrabilibus. 
Hibernia? primus fcripfit, {ine dubio fuit S. Ruada*. 
ttus, mortuus Ao. 58.4* nifi Jiber ejus HitercidiffeC % 
harum fabularum, originem forte habuiifemus,, 

(2C) Hscc a fcriptoribHS dpme/Hcis appeilatur Arren five» 
infula S. Brendani. vid. Girald. 1. cir. cap. 6* 
Bromt. 1. 0. Highden Po/ychron loc. all. p. 183* 
Hic tamen aliam infulam S. Brejidani in UUonia pra> 
terea agnofcit p. 179. 

(ai) Girald. p« 716. Bromt, c« 1076. Highdtn s 
p. 179 11. ciCC. 

(22) conf. omnes antea allegatos Scriptores maxime auteni 
Cnmdeni Britann. p.771. ubi cryptarn incolis £7/«» 
U frugadory ab UJyffe eflbttam ait. Idem qvoqve com-* 
memorat Purgatorium S. Krendani ab hoc diverfum, 
Plntarchus ctiam ex relatione cujusdam Demetrii 
Infulas taJes agnofcit, hinc fuperfHtio poflerior , pii- 
©rem, non raro admodum exemplo, excepiffe & intcr» 
polaflfe videtuy. 

(23) An inulier jubata Giraldi? Dicitur hjcc invent^ 
S culo ineunte duodecimo, tempus igitur non. repue^ 
nat* cemf. Girald. Topograph, Hibcrnia p. 724 & 
Ejusd. de Expugnat. Hihern. Prolog. prior. p. 755 

Libr.x. $ap. u« p.766. iu Collecl, Caindeni* ^ & 7 

■ - •* ■ $ 

i 

ttonintrant (24), deppmis S. Kewini (25), de arceThe- 
mere funditus invcrfa (26), de hominibus in lupos trans- 
formatis (27) barvituimilitarinonrefpondentibus (28)* 
& de anchora cx aere delapfa, cui demum additur hiitoria 
ridicula de Klepfane ridiculo. Hi j c ideo prolixius recen- 
fui, ut Authorem ficiionis fponranece macula liberarem, 
recenfendo Authores fimilia referenres^ nec tamen hujus, 
cjvantuni videre dztuv A fontes. Ipfe nofter relationes fidc 

A 4 dignas 


~, „ n — r — (24) Giraldi Topograph. Hibcrn: Libr. 2. cap.4. High* 
dcni Polychron. p. 179. Bromton. Chron. col. 1076. 
Molendinum. iimiiis indo.lis memoratut Gi.raldo Lc. 
cap. 52. Videat igltur Sji' « w Dm » e /7;/ c »/* *i qvo 
jnre lblius S.Chudberti ecclefiis hunc fai fexum feqvi- 
orcm rigorem, attribuat. Dc ortu Lindcsfarncnjis £c- . 
defif Li br . 2 • c n p. 7. 

(25) G.irald. 1. c. p.726". Highdcru. p.l§3- Bromton^ 
L cit. col. IQ77, 

(26) Prolixe rem narrat Fordun Hiftor. ScotorumLihr. r. 
cap. 27. p. 580. Collect. Thom.,GaleV. Legcnda S* 
Congalli. rcm ad tpmpora Kegis Judaeorum ManaflU 
refert. , - y 

(27) Vulg^jre eft verermn commentum in qvaqvefere terra; 
Onghiem forte debet ludis perfonatis circa natalitia 
Chrifti nb innumeris temporibus celebratis, contraqvos 
fecu Iq qvartQ P aci a n u s. B arc i lone kf% s Cenrunt 
fcripfit, qvi jam intercidit tefte Fabricio in Bibli- 
oth. Latiii. mcdii (Cvi. h. voc. Luporum Hibemico- 
lum origintm nefciebat Ranulphtis Highdenus 
Pqlychron. p. 1^4. fuppkndam ex Spcculo RcgallSc 
ad S. Patricium refcrendam, qvamyis an ille aliqvando 
exftiterit, dubitavit Henricus Mauricius. Att.Eru- 
dit, Lipf Ao. 1692. p. 396. 

(28) RidicuJa ifta traditio viguit adhyc tempore Camitiu 
conf # Fjnsd. Brittann, p.7.37. 1 dignas allegar, & fi Giraldo ■■fides > nulluni fcriptum feciN 
lo duodecimo exftitit, qvod his ufibus inferviret> (29) 
cui verlimilitudinem conciliant recentiores Hiftorici mc* 
dii aevi Britannorum, qvi, qvod ad Hiberniam. , Bedce & 
Giraldi veftigia fideliter legerunt. Hinc etiam colligi po- 
teft, iri qvantum Antiqvitatibus Hibernicis lux fperanda 
fit c Danii '30). Dcfcriptio Islandiae agit de cetis (31), 
de loco inferni ibi reperiundo (32), & de qvibusdam ad 
hiftoriam naturalcm pertinentibus (33). Mirabilu Gron- 
Jandiae fc extendunt ad monftra marina (3.4)) glaciem, ge- 

' " ■ ■ ■ II I I I 1 II I I II ■! ^ I I I ■ 11 M L 

(2$) Nullam prorjus, inquir, ex fcriptis Hibcrnicis eviden^ 
tiam, nullum penitus inveni (prater ipfarn disqvijitionis, 
diligcntiam) extrinfeci juvaminis adminiculum. vid, To~ 
pograph. Hibern. p. 693.! col).. p. 698- 

(30) Qvam fperavit Jefuita ^Eg««ttJ. IVorm. Epifi. Tom. 
2 p. 993 coLl p, 1007. Nec ib&rduhi hiric fperafte, 
£ Hibernia ocHes D&nis fubjecla fuiffet; ui vult Co/- 
iingius Nov. Defcript^Dan. De Norvegia vid. infra 
nor. 54. De rari tn re antiquitatum HiDemicarum conf fc 

Philalethi Sron^iemfFe @aiitlinsct 3©*et P-3'5- 

(31) vid. Torfai Grouland.Antiq. Hancqvbgy? iQateriam 
exorfus efr amiciiTimus, S. l£. M. Judex Terrkorii 
Thingoenfis Wigfufus Jonaus Dc pifcatura occa*. 
fionc Spcculi Regalis. Havnue 1762. 

(32) Huic fententia? a multis poftea repetits occofionem 
de Ut Gregorii Magni Dialog. Lib. 4. cap. 35., 
col. 333. Edit. Parif 1640. fol. Qvanta Gregori-o fides,. 
oprrme judicarunt Du - Pin & Oudinus de Script. 
Ectl^ T. 1. col. 1500. 

C33) Allegatis in Olavii Enarrau hiftorica de Islandia 
natura & conftit. p. nofq. 115. 122. 

(34) Credulitatem noftri excufat recentiorum affcnfus, 
Torfai Hift. Norveg. Part, 4. p. 416. Wormii 

Epjft. Tom. 2. p. 842. pontoppi&an Stovgti fR& 
♦uriige ^iflot. paffim< 9 xicra phocarum, commercia& viitum gentis, qvaeftionem 
an Gronlandia fit tcrra contincns, ejusqve hiitoriam na«* 
turalem, conititutioncm acris, clima, lumcii boreale (35)* 
Zonas- mundi, rcliqva. §• 3- 

Pars Speculi Regalis (ecunda ircrum bipartita eft^ 
agens de Aulhis & Ftqc ipfo. Utraqve pars moralis & 
praGica cft, qvarum illa agir, de caula defethium regimU 
xiis & Aulx (36), de difcrimine dignitatum & officiorum in 
Aula, de motivis& viaad illa capefccnda (37), de Aulicis 
purpuratis eorumqve moribus, de falutatione Regis qvo- 
tiduna, cum ceremoniis tam intra qvam extra palatium , de> 
armis pakeitricis & bellicis, iisqvc tameqvitum, qvam pe- 
ditum, tam in acie, qvam in munimentis defendendis & 

A 5 oppug- (35) Omnium faftar conf. Rami Stfijan&fittfl 01« JRor&Iofcf 

SiBben^njfe ©d|T. @fr. i£>ccl p. 375. <Sc Pan-oni 

mci admorium colendi Jcffen - Sch ardcboll §,$\\s 

gcriget SRorgc 1 Dcel p. 375 -469. 

(36) Stultitiq ic.&indepragignendisvitiis,tandemqve anar- 
chia.jfflc occurrunt imprimispulchra comparatio intcr 
mores corruptos cujusvis regni & annonar caritatem, 
caufs interitus regnorum ex eorundem divifione tune 
ufuata ac vitiis ferpentibus, deducenda?* Mirum fane* 
Virum Norvegum (cnpfifle contra fui Seculi princi. 
pi», tain Jibere tamqve folidc, ur ejus a?tat-is Moiu 
tefqvieu aut major forre fuerit. Sed hiftorii NorYfe. 
gica? antiqva? ignaro tantummodo mirandum, 

(37> Hic tractatus de verbis. coram Rege, imo de rcftif* 
qvoqve, ejus colorc & barba prolixe piarcipit. 
appugnandis, tam tcrra qvam mari ; Finem imponit hui<? ; 
inititutioni prxceptaluo in gcncre prorfuscgTcgia, d.e fci- 
entia politiorg, vivtutQ & decovo (38), Hu- 
jus partis fc&io poiterior agit dc Regc \pfy% & qvidcm de> 
Ejus prac cseteris prrcemmcntia & potcftare abfotuta* offi* 
(iis Ejus mcitutiuisy cura fcilicct & mcditarione dc tcmpe^ 
randa julHtia cum clementia (39-), ac precibus publicc cclc- 
brandis; ofjiciis. diitrnis fcificet de jure fubditis dicendo. 
(4P)> fapientia addiiccnda & jugiter pcrpcnfanda (41). 
Adfcrunrur pottqa motiva clcmcntia: & iuftirice concilian- 
darum, judici probe obfcrvanda, ncc non cafus qyidarn 
a, \ibi homicktium non folum excmabile, fccl & bonum opus. 

^cnfen- 

-» ■ 

(38) Hic etiam occumint hominum novorum & ad alti-. 
ovem, dignitatis gradum eycclovum officia , qva: illu- 
fhantuv exemplis Jofephi Patviavcbar, Hftheri s , Vnfti, 
Amanis, Mardochasi, Conftancini Magni , Heltna: 
Augufts, Cvaconis & Zenophili, 

(39) Ha?c prolixe iHuftrantur muhrs S. Scripturac exem-. 
plis, qva? omnia vi,ndicantur ab objeclionibus , '&. in 
cjvovis adfcruntur civcumftantia: , qva: V e r i t a t f s , 
Pacis, JuAitjje & Clcmentia- vinculum in- 
diiTolutuni indicant. Profapopoeia imprimis de lapfu 
Adami & DiaboJi occurrit, qva? Miltonisarrificia qvnn- 
doqve exprimir. Et qvid fi ctiom Dn. Foltaire, fapfuin 
Adami ejusqve ftatum irridens, hic plus qvam carmi- 
nis vicani materiam inventvit? Probat etiam nofter in 
hiftoria facva confcqventias five ficliones poerrcas effe 
licitas, qvas velut ramos arboris qvaqvaverlus diver- 
gentes laudat. 

(4©) Exemplis tam cx Scviptuva S, qvam Hiftovia, fabulofa 
qvamvis, pctitis bax illuftrat, 

Ubi defcriptio Sapientia: & exempla injuftitiac punitsj 
Qccurrunt. gonf, rmt, iq. cenfendum eft (42). Et deniqve difqvirit, an juramenta 
& pacla illic.ita,. itemqye jus aXyii Tcmplorumfemper fint 
i fcrvanda (43), qvod occaiioncm Authori prsebet limites. 
detcrminandi inter brachia fic ditta feculare & fpiritualQ* 

iimulqve ad partcm teniam de CterQ * tranfeundi 

Non eft qvod multa dc titulo Specnli RetjaUs ad« 
fefam, indicarc tamen videtur, Authorem fui Seculi fcripta, 
lcgiffe, non minus qvam Gregorii Magni & JJidori Hi<~. 
fpalienfis qvos expreiic allegat, nam praeter Speculnm Lo- 
corum bibluoriim Theodnlphi (qvi initio Seculi noni 
yixir) S. Auguftino falfi» adjudicatum, qvod pnmurn tftihl 
fub hoc titulo occurrit, Seculo dcinde duodecimo & du- 
obus proxime feqvcntibus, titulus ifte in tanram confve- 
mdinem abiit, ut plus qvam feptuaginta libri illo, 
tanqvam huic a?tati proprio , infignirentur, Nup 
, Speculum ap.pellaiTe fatis erat, nifi libri stiam Specuta Spe- 
culationutn (44)» Scriptores qvoqve & Viri fiugularis^ 
gxempli Speculatores appellarcntur (45). Nec multo 

pauciores 

*■ ■ - i 1 >k • ■ »■ ■ • - i r - - ■ ■ ■ i " ■ . ■ - j ■' - - 1 . 1 '-■ . ■■■ . ■ 

(42) Probatur tota fere vita & chara&ere Morali Regurn 
Sauiis, Davidtsj Salomonis & Herodis. 

(43} Qyod prjcjudicia feculi c3c religionis Autlieris excedir, 

(44) Alexnndri Neckbam qvi vixit Anno 1215, Fa* 
bficii Bibliatb* Latin. med, #vi liac voce, 

(45) Qyid Speculum praerer communem fignificatum apucj 
Sciiprorcs medii Eeyi denotet, diferte doc*t Not^er* 
Balbutus de llluftribus Viris ita: "Grefcorii Papae 
"Regula paftoralis omnium fapientium judicio me.hu 

verius Sneculum, dici potuuTet — — ut affechia 

' . t v ?fi 12 % 

pauciorcS de wjlitutione regia his temporibus fcripfere;, 
ut alios taceam, ante Typographum inventam viginri cir- 
citer Scriptorcs libros fuos rubrica notarunt de- lievi- 
mine Principnm , fed etiam nec defuere. qvi Specttla Re^ 
gnm fcripfere. Alvarus Pelagius "Ordinis Mino^ 
"rum gloria" Oudino appellatus, Speculum Regumfcrip- 
fit Nicolao Antonio memoratum (46). Huc etiara 
pertinent Britonis Ar emori ci Specuhm boni Prin- 
cipis{^\rj), Godfridi Vit er.bi enfis Specuhim Regum 

(48) » Philippim de Perqamo Specuhim Regiminis. 

(49) > Roberti Gerv ajii Specidum.moraU Iiegitm (50), "qvaji viventes fa* ambidantes ojlenderit"' Similiter no». 
fter: fva fem mai^ar liknaslKior aeiihr allzkynnz fmid-. 
harr i\vin i fKyni lKUggfio. o : velut)in fpeculo pellucido- 
tanqvam vndtas Jlazuas Jive qvacunqve affabrc exprejfa. 
Non eft qvod hic de notiflimis de Kepkow & Durandc^ 
Speculatoribus appellatis. piolixe agam , nec huc prrti- 
ncbit.Speculatorpvo Gamifice apud du F r efn e in Glof- 
Jario memoratus , adferam tantum Matthauni- 
V i n d o c ie nfe m in fua Tobiade de Bartholino Turo^. 

nenfi dic ntem > O.vium Sj>e.wlator 

Ut Speculnm — 

(46) In Biblioth. vetcr. Hifpanica Tom. 2. p.loOi inortuua 
eft 13 5 3. conf. Oudinum dc Scriptonbus Ecclcji 
Tom. 3. col 899. Notabile eft, Alvarum iisdem ac no* 
ftrum verbis incipere. 

(47) Vixit ineunte Seculo 13 tefte Fabricio Bibliothec. 
Latin, mediic atatis hac voce. 

(48) Opus genealogicum. Ille obiit 1152-. 

(4S) Kefertur ad Annuin 1380 prolixus hicce fn Catoni*. 
Ethicam CommentatQr.. 

(5$) Obijt ijgftteftc Fa b ri cio loc, cit. hac voce. m, c& i$ 

^i\\nmo,a oc ^ofoinga <Stt)ti(fe (>i), &Tandem ^«^^. 

jun Nameh five Speculum Prhicijjinn-, libcr anre bis inillc 
annos kriprus, & in omnes fere lingvas fub diverfis ritu- 
lis translatus (52) fibulas /Elbpicas contincns. Hi ex 
antiqvis funt, qvi codem ac noitcr ritulo fua fcri-pta infig* 
niverunt> qvorum qvotqvot mihi cognovifie datum, illo 
inferiores cenfcndi funt , neqvaqvam autem illi materiam 
exfcribendam fuppeditarunr, urpore maximam partem 
'divcrfum Xcopum inrendentes. 

Qya_mfn igitur eft cetas Speculi Rcgalis ? Cerrum 
•tft illud fcriprum elfe poft Annum 1 140 nam Ernanuelis 
Imperaroris Gra:corum ibi fir mcnrio, ncc me fcienrc 
qvifqvam ad anriqviora tempora illod retrulit. Si hifto- 
•riam Norvegicam cosevam confulamus, tunc circa hoc 
tempus peregrinationes Proccrum ad tcrras orienralcs fre- 

qventis» 

<5i) Nefcio qvo jure hic Tbomie Aqvinatis f. re£Hus iEgU 
dii de Coluinna aflecla idem cum Thc killo de Lent 
ad Sec. 13. a Dalino Hiftor. $t>ec. Tom cap. ^ 
%$9. referatur., Nec recte hxc iententra a ine artri- » 
bura eft Editoribus in Curis Pojlerior. Cotnitiuat. acl 
Jus Eccl. Vicenjl p. 9. nor. u, de iEgidio Romano 
intelligenda. 

•(52) De hoc prolixe agit Fabricius SiMiotL Gr<ec> 
Tom. 6. p. 460. cui adde verfioncm Dsnicam fub ritu» 

lo^ £x gamlc 93i(i$ gvcmplcv oc ^oQprocf k. Swkn* 
tyam prcntct l)o^ €. £. SRcul;of 161 b. ' de voce S^ulum 

conK hujus vcrfionis Prsettr. 14 ^> c& qventiflime ufu vcnerunt (53). Hinc epocham Specuti 
Regalis non longe diftitam autumaverim , cum pra:lertinl 
Hibcrnica (54)* arma (55)) toga ()6j a filenaum deAi> } chiepi (53) Libri de mirabilibUs Indiir , Emanueli Imperarori 
dicati, Scjam pridem ad Norvegos delati, mcmi- 
nit Speculutn Regale* Sub hoc ImperatOre ftfpeiidhi 
tneruere prscter multos alios Ericus frater Regis Sver* 
reris, vid. StMUtWJA ©0(1111* in vita Sverreris cap. 499» 
&EindridiusUngi,dc qvo ita To rfa us Hijlor. Norveg* 
Totn.t}* Ad Annuiii 1149. "Eadein seftate Conftan- 
^rinopoli tredlit vir juvenis, nobiliratc & experientia 
^ccleberrimusj Eindridius Ungi fiye Juvenis^ gviGrae» 
*'corum Imperatori Kmanueli flvc Manueli Comneno 
"longo tempore ftipendiis meruit. Hunc itluha de 
^lmperatoris magmficentia, fplendore, militum nuitte* 
*'ro, ordinibus & apparatu, imperii rnagnitudine, dif- 
''fufilTimarum regionum praefeftjs j lcgibus & populo» 
"rum moribus, scrarii inexhauito thefauro, ejusqveim* 
*'menfis reditibus, terrarum indole» provcntibus & id 
"genus aliis narrantem, Kcx Froceresqve libenter au* 
*Miebant. ,) lsqve effecit ut gloriofa NorvegorUm ex* 
peditio fubfeqVeretur, cui ComiteS Rbgvalldus & Er- 
lingius Skakki interfuerunt* Tales erant Norvegorum 
peregrinationes 1 Eindridius ille Anilo 1 162. cum ca* 
deretKex Hacon Humerofeis, primarius ejus Minifter 
fuit, biennio poft a factione Eriingiana occifus* Tor* 
f<e i Hiftor. Norvegic. ibid. pag. 563. prauerea conf 4 
Erici de PeregriHat. Septemrional. p* %Q* 

(54) Seculo duodecimo Nofvegta qvam mtfximum ciini 
Hibernia nexum habuit. Tum hitc a Rege Magno Nu- 
dipede atrnis tentata, ipetiiem juris Ejus filio Sigtirdo 
Hierofolymipcta? pnchuit, trtblitum per Legatum im« 
perandi» Torf ai Hiftor. Norveg. Tom. 3. p. 461. 

Paulo poftHaraldus Giili-Chriftus in Hibernia natua 

& edu« « ■ &k m c# 15 chicpifopd (57) & coronatione (58)? i'cccpta de Geo- 

graphU & educatus, nd fceptrtitn & tbronurn Norvegtcc per* 
Venit ihiti. p. 481. Seculo feqventi imminutum fuiffe 
lioc commtrcium coneludo, tam ek Chroniio Mannia 
fl Camdeno edito, qvam ex diibinUtiohe ndfei Sandl* 
tati Hibcrnic* antcbac a Norvcgis babitit*. Torfai 
Hiftor. Npfvtg, Tom. 4. p. 120. ubi dicit od Annum 
121 3 : S. Golumhi Jnfula in bunc ufqvc diem ah injuriis 
omnihns Norvegorum intatta-, rcligiancqve facra bahita^ 
fpoliatur. 

(55) Qynnta Norvecis nrmorum ctira bnc tftate fuerit, do* 
cumento cfl, vicloribus cei&ute tiecentns fexogiuta lo- 
ricas annulares, totidemqve ocreos miliiares, iti prclio 
ubi non ultra nonaginta bominum cecidere, Torfai 
Jliftof. Norvtg. Tom.4. p. ioo fc Defcribuntur qvoqve 
Noivegi tanqvam viri heUitoft\ Datitcd more undiqve 
ferro vcfiiti, alii loricis hngi$\ iitii iaminis ferrcis arte 
covjutiS) clypcis qvoqve rotitndis iS* ruhris circulariter 
ferro mttnitis. a Silvcft. Giraldo dc Expugnatione 
Hthcrii. JLibr. 1. cap. 21. p. ^72. in Collecl. Script» 

Anglic, Camdeliu conf. ctiam Dnlin Hiftor. Svecic* 

Tom. 1. cnp. 6 - 8» 

(56) Ritus togam coram Principibus deponendi memoratur 
in vita vSigurdi Hierofolymipeta: apud Torfozum 
Hiftor. Norveg. Tom. 3. £.467* iii vita Svcrreris ibid. 
Tom. 4. p. 35 & 44* Stln vita HaconisGrandani ibid» 
p. 200. tanqvam antiqtiitus ulicatusi 

(57) Arcbiepifcopus primus NotVegiae fedit ab Anno xt<$t 
& ejus lucceflbr maguam hahuit Autboritatem decen- 
nio poft vid. infrtt not, 60. & © C I) i i) lUUU Sorji&jJ 

til Sovbc&ring k. om (£i){tci«. 

(58) Qyanti momenti habita fueiit coronatio Ueglnn Nor- 
vejjiar, iufe referat Rcx Hacon Grandaevus d« eoVona- 

tiont i& . 'Jft rfS? gvaphla (59) & cjvod maximi eft momenti, de limitihus 
■potelhtis Regiac & Archiepifcopalis fententia (60) , ut& tione filii fui Regis Magni apud T rfan m Hift. 
Norveg. Tom, 4. Libr. 4. cap 45. ita: illuxh jam ilh 
!rf/f{, qvi tnibi exoptatifjimus accidit t ctim carttcm & fingii- 
mcm vwum t tauto tn bonoris ffligio confpiciam ; cuin ta- 
twen duos ftfros antta Keyes viderat. Qyae Eviingus 
Skakki dc coronatione Filii fui Regis May.ni egit, no- 
tiora fuht qram qvsc repetantur. vid. @ cf) i# U ui.n {J 

'^ovf0i| til Spvk&ring K. p. 4^r. fqq Tor/tfi HiJL 

Norvcg, Tom. 3. p. 566. dc coronationc Sverreris. ibid. 
Part. 4. p. 21. Haconis Grandarvi. ibid. p. 247. conf. 
etiam G ui Ij elm. Neuhrigenf Rerum Anglicar. 
Libr. 3. cap.6. p.420. ifl Collectione Comelini. 

(59) Tcmporc Sigurdi Kegit Hierofoly mipeta: Foga cx An- 
darnes ad uhimum Septeutrionem notum refcreban- 
tur. conf.contenrio decantata ihttfr Reg- s fratres apud 
To rfcc 11 tn 1. c. Tom. 3. p. 472 Adam. Bre m enf. 
dejituDanitc Cap. 104. Qorneri Cbronic in Eccar- 

di Hiftoric. med. fcvii p. 471. !Dan|Tc SKaga^in 51 
£cftc p.96*. 

^•60) Aut ego faUor, nttt abfoluta in Clerum poteftas, qvalis 
in Speculo Kegali ftatuitur, nrlH poft Sverrerem Kegem 
competit, im® nec certis Regibus ejus Antecefforibus. 
De iu»>jeclione Ma^ni Erlingii, qyi fe plus una vice 
Vafailum S. Olai Nidroficniis profitebatnr , five reverft 
Arclriepifc pi poffcjjioni hccrcditaria Je ajjignans , Juh 
vjus Dominio, tanqvam fuus vicarius & regnum ah eo 
nencns. @ C$ 1011 U i-R (} $0l'f0g ill V;iu Auguftini p.429. 
Tcmpore Sverreris in Articuium fidei evecta erat ex- 
tenfio jurium Cleri, qvod cum Kex non approbaret, 
foeterodoxia?, tyrannidis, aut ii quid pejus, noram incu* 
<cu rri t. Gviljel m. Nc ubrigenf. loc. c. To rfa i 
fHiflor. Norveg. Tom. 4. p. 13. @cl)i0nning 1&$. cit. 
j?«448. Hacon Grandarvus, Rexalias lui juris vindex 

•accerri- 'devi excommiinkationis (6i) 3 hec rion ftatus litternruni 
& cruditionisin feptentrione fiorentiflimus (62), acfiatiis 
regni civilis (63) huic lcntcnti;e favere videaritiir, Ncc 
fceulo dccimo tertio recentior erit nofter, nifi intcrpolatio 
airumatur (64)» ii coniidererur illum xjvccvis officia aulici 

B reccn- acerrimus publice profeffus cft, /t' agnofcere Archkpifcp* 
VUttti a Deo homiuiLusqve coifihuttim ejfe <id judicia 
intcr homincs\cdicc}ida. Et revera Hacon jamducluin 
Rex, ientcntia Aiclliepifcopi iletit, rcgnum vel ltttn- 
turus vel nmiflurus Anno 1223. Torfkt Hjfioh Nor- 
l/eg/V. Tom 4. p. 159 five 157 & 162. NeqvSd pire- 
terea dicam de PaeifLarione intei- Kcuem Mngnum La- 
paba-ter & Jonam ArcbL pifcopum de Aiino 1273; 
Bergis in Feflo S. Petri aci vinciila , urpote notiflima. 

. (61) Excommunkatio inde a temporibus Svn'rcris eriaih 
caftella munitiflima fuperav it. Torfxi Hiflor Ncr- 
Vcgic. Part. 4. p 21. 44. cum tamen noffccr fuimen cjvan- 

cioqvc brutum eile ngnofcat; 

. (62) Seculo duodccimo & leqyeriti lirteras aliunde relega- 
tas excepcrat iVptcfntrio vid. fujra noi 4. & Gram- 
711 i i dc origitie fiatu Rci HtteraricC itt Dania. in ©a> 
nifd;C Sftfiotf); 7 l ©tucF p- 44^. 4^^ & Sverreris 

laudes ibid. p.472. @vic{)fvtt Salc paa ©6v.ee Slrdfr 

bcm. ©fiftclf. ©ftjj 1762. j).3S; Ejusd. dc Fercgritiiitwiti 

feptcnirional. p. g& 

(63) Conf. not. 60. 66. 67. qvx omnia feculo duodecimd 
apprime conveniunr. 

1(64) Et hoc neceflariiim, n in illd vcfiigia feriorumtemportim 
aliqvahdo chiccant tefte inayno Grammio loc. cir, p. 
500. Confentiente nec minoris Nominis ck meritorum 
viroi meoqve Patrono arternum coicndo L UXDOR 
FHIO. citante n i p p i D a K JJvPVjJC^ 0v«ttiVIi^ 
^ijlOV*. Tom. 2; Pr-cf. & p. 30S. < m reeenfcre promififfa (65), moderamen vindia* inftar 
oi)ii:^itioaisirnperfea^];mdare (66), divifionem imperii, 
u dtvcrfas de jure fucceffionis fcnrentias tanqvamfui tem- 
P or,s mala «nci^pare (67), & c]vod ad charafclerem mora- 
Jern & ceremonias perplures, antiqvius tempus aperte mon- 
Rrare (68); qva fctatem ejus a medio Seculi duodecimi 
nd medium Seculi feqventis rcfercndam eyinciint, & qvi-. 
dcm probabiliter ad hujus tcmporis partem priorem, &{i 
audacius conjeaem, ad proximum ante annum 11 64 de- 
^ennium referendum putarem. (69). (65) Probar hoc totum fere jus Aulicum £ir>f?raa & plu- 
rima vit« Haconis Grandsvi loca apud Torfanm 
Hiflor. Norveg. Part. 4. ' 

(66) Cum tamen Rex Hacon Grandarvus vfndiftam hanc 
m propinq-vos homicida?, lege prohibuerit, &filius ejus 
Kex Magnus Anno 1369.. etiam muiaam pccuniariant 
•brogaverit. Torfaus loc. cit. p. 302. 348. 

(67) Hic etiam abufus tempore Haconis Grandsevi Anho. 
J233. publice damnatus, & lex rpfa qva illum abro- 
gavit Juri Aulko 1277 lato inferta invenitur. 

(68) Conf.5^x^«//c«w^ivb|?vaaqvavisferepagina Utuni- 
cumtantumadferam exemplum, Speculum Regale aulicas 
cujusdem dignitatiscandidato confulit Regem pranden- 
tcm adire, qvqd Jus Aulkum expreffis verbis prohibet. 

(69) Conf.not.53. 57.58. 60 61. qv* beneperpenfatarhoc 
probabile reddent, in hiftoria praplji navalis inter Be- 
tulopedes & Baglos Anno n%o & coi onationis Magni 
Erlingii Anno 1164 occurrunt qvaedam mca ex fen- 
tentia Speculo Regali recentiora. Non eft qvod ad- 
feram exemplaria qvidam Bibliothecar Magnscana qvfc 
Epifco^atum in Grorilandia pridcm inftitutum comme- 

^.orant, cum optima de hoc taceant. «fe m c& 

$. 6. • An vero Authorcm Speculi Regalis qvscram> & 
primus dum nec aetas certa fuit conjefturis fcruter ? Scio 
qvantilli pretii tales fint conje&ura (70), cjvan- 
taeqve difficultatis in setate remota, & ubi Author ipfe fe 
occulrare voluit (71). Forfan & qvaedam ^ibferuit, 
qva: hanc difficukatem augerent ; allatus tamen a me lo- 
sus (72) de Eindridio Unga prpbabile rcddet illum Au- 

thorem (70) Vid. fupra not.64. Incerti de illa fuere Viri magni, 
Arngrimus Jona in Specimine Hiftor. de Isjandw 
p. 1 r 1. & ili Commcntar. de Island. fo!. i6\ SRaittU* 

in 3iff>an&lmg om SRovbtyfef. ^i0bcnl)aDH|T'e®clfT.@Friff. 

Petrus Claudii Unddlinus in 
Pefcriptione Norveg. p. 171. Torfaus in Grbnlandia. 
aruiqva pag. 31. qvid qvod incomparabilis hicce Vir 
qva: phyfica inde exfcripflt, fide Undalini feciffe vide-. 
tur, & ipfum librum Spcc ulum Regale Islandicum mmus ' 
accurate appeliat. Petrus etiam Claudii Unda- 
linus qvi juxta Arngrimum primus Speculum Regal? 
rmtum fftcft, illud appellat Chronicon N&rvegiaim loc. 
cit. qvod Peyrerius praeunre fuo interprete Retzio 
iecutus in Voyages au Nord Tom. 1. p. 126. huncqve 
Iterum Mairan in Traitc phyfiqve isf biftoriqvt ' de 
l* aurore borcalc p. 85. ubi hkce liber rumoris indies 
murandi inftar illi devenit une chronique lslaudoifc. 

,J isadde Buffaum in Sang* @amlm<]cv af nuttiac 

J op6t)McIigc % SO?atcrief 3@t. p. 5 u- 

(71) Hinc etiam fpeciolia Autliorem ejusvc cosetaneos fpe- 
ctantifl hic non funt qva?renda. Ncc alio refp&ta no- 
tior fuir noftcr; na.m pur fex fecula nec typis excufus., 
riec in notiores liogvns translntus fuit, qvnmvis coh, 
tranum appareat ex WormM Epijhl. Tom, 1. p. 199/ 

vid. fupra not. 53. H 

03 «P> . &b ^ 

ghorcm faiffes fi in Halogla^taitaflcr^ (73) dut filiuiii hd- 
buiftct uriieum. Utrumqve C|Vaitivis taceat hiitona> pos- 
irbilc. Halogix fane -famiiiarum niilla pofteris Thorcri 
Hundi celebrior fuit (74). Ex luc Vidkunnus Joniu filius* 
fubdirorum fuo tempore fummus> in Hibemia famant 
virtyrc comparavit, & circa lioc tempus obiifle videtur. 
Habitavit illc in pnedio avito Biarkcy, & illiiis poftcri 
ufqve ad conjunQionctn regnormn feptcnrrionalium ex* 
ftirere (75), ejusqvc nepos Vidkunnus Erlingi filius, juve- 
nis ociodeccnnis iarrapa Halogice factus> levir & fororius 
Rcgis efie meruit, riifj 1 184 n Berulopedibus occifus fuif- 
fet (76). Conccdo cqvidem dc Patre ejus nihil in lirteras 
retatum mc vidiflc, fed hxc comnuinis fere fors cft, aut 
modcftia^ aut facioruirt vcre inagnorurn fplcndorc tameti 
exrcrno dcftiturorum, qvamvis tanti filii cducario fapien- 
tem educatorcm loqvi mihi videatur. Sed conjccturarum 
fatis cartcroqvin mulrarum niimerurti auxilTc 

npn cxpedit. 

. — « ■ £ ; i • 

(73) Nec hoc neccflarium eritj cum exemplo non careat 
Veteres Norvcgos flmflifi lecuros in provinciis prardia 
hahu : .rTe. -Torfai Hijlor. Norveg. Tom. 3 p. 5^0. 
Jcffc n - SihArdchcll Kwgcrigct DtOVGC l £>CC( p. 4^6. f(|; 

(74) ^onf. Torfcci Hjjtpr, Noruegic. Tom. 3. p> 2£p; 
42! . Ejus filius Sigurdus in pvtrdio Aund hnhitavir, 

(75) M enr >° & z E^hngi Vidkunni fiiii Militis & Vicarii 
Regni Norvegiar in Qonfluntionc Regis Mngni de Fcr- 
vigih Knuri Anno 1331. & in iiomngio Haconi fepti- 
mo frccfiiio Varberga: A. 1343. >n' JLjtteris qy£jgVe Jhhi 
xonducius Regis Mqghi de Bergis 1325. qvaium brjgi- 
nalc trnnflcriptum efl penes harltm rerum a-flimatoreui 
eruditiflimnm meiqve amiciflimum Dn. Trcfcovo. Ar\ 
autem hic Erlingus cum ejusdem nominis Cancellarib 
Regni Nervegici Anno 1355. defuncTo, idem fit, di- 
rpiciendiim. conf. Torfai Jiijlor. Norueg, Tom. 4; 

P- '483- 

ffifty Torfai Hiflor. Norvcgic, Tom. 3. p.6251 I